NIEUW VASTSTELLINGSSYSTEEM ORB LIMBURG

24-01-2024

De Ondernemingsrechtbank Antwerpen wenst van start te gaan met een nieuw vaststellingssysteem voor pleitzaken en zal daarvoor een pilootproject uitrollen in de afdelingen Hasselt en Tongeren met ingang van maandag 05.02.2024.

 

Het project betreft enkel de instaatstellingen art. 747 Ger.W. en houdt in dat de regeling van conclusietermijnen en bepaling van rechtsdag+pleitduur voortaan in twee stappen zal gebeuren. Er zal in een eerste fase een regeling van termijnen kunnen gevraagd en bekrachtigd worden, en in een tweede fase, uiterlijk 2 maanden na neerlegging van de laatste conclusies, zal de rechtbank de rechtsdag en pleitduur bepalen.

 

Daags na de toebedeling van de rechtsdag, zal deze ook te raadplegen zijn via https://dossier.just.fgov.be/cgi-dossier/dossier.pl?lg=nl
Teneinde overbelasting bij de griffie te vermijden, vragen we vriendelijk om hieromtrent geen schriftelijke of mondelinge vragen te richten aan de griffie voorafgaand aan het verstrijken van de termijn van 2 maanden na neerlegging van de laatste conclusies. Alvast dank. Indien partijen evenwel in onderling overleg ruimere of bijkomende conclusietermijnen afspreken, is het aangewezen de griffie in kennis te stellen, zodat nodeloze vaststellingen vermeden kunnen worden.

 

Voor de goede orde wensen wij dit project even te duiden.

De bedoeling is te komen tot een efficiëntere tijdsbesteding op de pleitkamers, en uit te monden in kortere vaststellingstermijnen dan vandaag. De Ondernemingsrechtbank wil dus inlopen op haar vaststellingsdata daar waar mogelijk.

Het nieuwe systeem biedt ook enkele  belangrijke voordelen: (i) er wordt vermeden dat te veel pleittijd verloren gaat op pleitzittingen, hetgeen nu het geval is (vb. door regelingen die niet tijdig gemeld worden, of door tussenkomende falingen enz.), (ii) de pleitduur zal beter kunnen ingeschat worden als alle conclusies neerliggen i.p.v. bij aanvang van een zaak, (iii) er is de mogelijkheid over te schakelen naar een alternatief oplossingstraject, na neerlegging van de eerste conclusies van verwerende partij (art. 1734 Ger.W.), (iv) er zal een beter zittingsmanagement ontstaan: dit laat toe, in het kader van het nieuw sociaal statuut voor magistraten,  verlofregelingen van magistraten/griffier af te stemmen, telkens rekening houdend met de balie, zonder dat er herschikkingen moeten komen van reeds gestelde zaken en (v) zaken die sneller uitgeconcludeerd zijn, krijgen ook sneller een rechtsdag.

 

Bij dit alles geldt een belangrijke bezorgdheid die de Ondernemingsrechtbank deelt met de balie: het pilootproject mag er niet toe leiden dat de thans geldende vaststellingstermijnen uitlopen. Anders gesteld, het nieuwe project mag er niet toe leiden dat een latere pleitdatum bekomen wordt dan thans het geval is.

 

De Ondernemingsrechtbank zal dit pilootproject, dat voorlopig enkel uitgerold wordt in het arrondissement Limburg (afdelingen Hasselt & Tongeren), voortdurend monitoren en regelmatig evalueren, steeds in overleg met de balie.