NIEUWE CURATOREN?

05-02-2024

De algemene vergadering van de beroepsrechters van de ondernemingsrechtbank beslist elk jaar over de samenstelling van de lijst van curatoren (art. XX. 122 en XX.125 WER).

De algemene vergadering van 18 januari 2024 heeft besloten om voor 2024 de lijst open te verklaren voor nieuwe kandidaat curatoren.

Het KB van 5 december 1997 dat de procedure tot opname op de lijst van curatoren regelt, bepaalt dat de kandidaten uiterlijk voor 1 maart van elk jaar een verzoek tot opname aan de voorzitter kunnen richten.

Met het oog op de adviesverlening en om de kwaliteit van de instroom van curatoren maximaal te garanderen, heeft de ondernemingsrechtbank een competentieprofiel opgesteld waarbij de “voorwaarden inzake opleiding en bekwaamheid” verder worden gespecifieerd en aangevuld met een aantal noodzakelijke competenties. U vindt een kopie van de meest recente versie van het competentieprofiel, alsook van de nota i.v.m. de boekhoudproef die deel uitmaakt van de adviesverlening HIER.

De boekhoudproef en het gesprek met het oog op de adviesverlening aan de algemene vergaderingzullen in de loop van het voorjaar 2024 georganiseerd worden.