TRAJECTKEUZEBEGELEIDING OOK IN DOSSIERS VEREFFENING-VERDELING

01-09-2023

Vanaf 1/09/2023 zal het succesvolle project 'Trajectkeuzebegeleiding' worden uitgebreid naar dossiers vereffening-verdeling tussen ex-feitelijk/wettelijk samenwonenden.

Zowel de rechtbank als de commissie ADR zijn van oordeel dat de trajctkeuzebegeleiding ook voor deze vorderingen een meerwaarde kan betekenen, gelet op de emotionele achtergronden die in deze dossiers vaak spelen.

Concreet zal vanaf 1/09/2023 op de inleidingskamer (15e afdeling Tongeren op dinsdag en 6I afdeling Hasselt op donderdag) voor deze dossiers gewerkt worden als volgt:

  1. Wanneer partijen op de inleidingszitting  in persoon aanwezig zijn, zullen partijen vooraleer zij voor de rechter verschijnen,  eerst een gesprek hebben met de aanwezige TKB’er ,  conform  de huidige werkwijze voor de maatregelendossiers en cfr. het bestaande draaiboek zie https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-limburg/family onder Just Helps Limburg.
  2. Wanneer partijen niet  in persoon aanwezig zijn op de inleidingzitting, wordt de zaak niet behandeld maar  uitgesteld naar de eerste zitting van de daaropvolgende maand.
  3. De griffie verstuurt na de zitting  bij toepassing van art. 754 Ger. W. een oproepingsbrief, hetzij naar de partijen in persoon, hetzij naar hun advocaat, afhankelijk van wie verschijnt. Deze brieven zijn opgesteld naar analogie met de modellen die op de Ondernemingsrechtbank gebruikt worden en worden ter info bijgevoegd.
  4. Op de zitting, waarnaar de zaak is uitgesteld, zal dan worden gehandeld cfr. het draaiboek.

Mag ik u verzoeken hieraan uw medewerking te willen verlenen en zeker ook uw cliënten daarvan voorafgaand in kennis te stellen?

Dank alvast.